Nieuw item

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID-gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

In het kader van de AssurMiFID-gedragsregels is ons kantoor eraan gehouden een beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Zakenkantoor Wim Van Hecke is gehouden aan tot het naleven de AssurMiFID-gedragsregels en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddel

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2 Nummer van de takken en de titulatuur

1   Ongevallen

2   Ziekte

3   Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

4   Casco rollend spoorwegmaterieel

5   Luchtvaartuigcasco

6   Casco zee- en binnenschepen

7   Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen

8   Brand en natuurevenementen

9   Andere schade aan goederen

10 Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen

11 Burgerlijke Aansprakelijkheid luchtvaartuigen

12 Burgerlijke Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen

13 Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid

14 Krediet

15 Borgtocht

16 Diverse geldelijke verliezen

17 Rechtsbijstand

18 Hulpverlening

21 Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen

22 Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen

23 Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen

26 Kapitalisatieverrichtingen

27 Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3 Polisvoorwaarden

De nodige info kan u via de link hieronder vinden.

link

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hier kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

LINK

3. Vergoeding

Bij Zakenkantoor Wim Van Hecke ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Daar wij nog in een overgangsperiode zitten, is het mogelijk dat klanten van ons nog onder het klassieke vergoedingsbeginsel in de verzekeringswereld vallen. Dit omvat volgende: Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.